ສະເຫນີ

’’ ທິດນຳ ’’ ນຳມາຜົນສຳເລັດໃຫ້ລູກຄ້າ ’’ Mekong Logistics ໄດ້ເຮັດດີບັນດາບໍລິການຂອງໂຕເອງ ເພິ່ງເຂົ້າໃນຈຸດພິເສດແຕກຕ່າງ:

ບໍລິການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ວອ່ງໄວ,  ຄຸນນະພາບດີ.

ທິມພະນັກງານມີຫລາຍປະສົບການໃນໜ້າທີ່ມອບຮັບສິນຄ້າ ແລະ ສາຂາຈຳຫນ່າຍທົ່ວໄປ.

ປຶກສາ ແລະ ສ້າງເງື່ອງໄຂຄວາມສະດວກໄວທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າຂອງລູກຄ້າມາເຖິງຈຸດບອ່ນຢ່າງປອດໄພ.

1900 636 944