ສະເຫນີ

    ສະເຫນີ

    ’’ ທິດນຳ ’’ ນຳມາຜົນສຳເລັດໃຫ້ລູກຄ້າ ’’ Mekong Logistics ໄດ້ເຮັດດີບັນດາບໍລິການຂອງໂຕເອງ ເພິ່ງເຂົ້າໃນຈຸດພິເສດແຕກຕ່າງ:

    ບໍລິການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ວອ່ງໄວ,  ຄຸນນະພາບດີ.

    ທິມພະນັກງານມີຫລາຍປະສົບການໃນໜ້າທີ່ມອບຮັບສິນຄ້າ ແລະ ສາຂາຈຳຫນ່າຍທົ່ວໄປ.

    ປຶກສາ ແລະ ສ້າງເງື່ອງໄຂຄວາມສະດວກໄວທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າຂອງລູກຄ້າມາເຖິງຈຸດບອ່ນຢ່າງປອດໄພ.


ຂົນສົ່ງທາງບົກ

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt.

ຂົນສົ່ງທາງທະເລ

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt.

ຂົນສົ່ງທາງອາກາດ

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt.

ຫອ້ງການເຮັດຫນັງສື ພາສີ

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt.

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕາມເສັ້ນທາງ ກຳປູເຈຍ & ລາວ

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt.
ສະເຫນີ

ຂົນສົ່ງທາງບົກ

(Tiếng Việt) Xem chi tiết
ສະເຫນີ

ຂົນສົ່ງທາງທະເລ

(Tiếng Việt) Xem chi tiết
ສະເຫນີ

ຂົນສົ່ງທາງອາກາດ

(Tiếng Việt) Xem chi tiết
ສະເຫນີ

ຫອ້ງການເຮັດຫນັງສື ພາສີ

(Tiếng Việt) Xem chi tiết
ສະເຫນີ

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕາມເສັ້ນທາງ ກຳປູເຈຍ & ລາວ

(Tiếng Việt) Xem chi tiết

ປະເພດສິນຄ້າ Mekong Logistics ຂົນສົ່ງ

6

75

5

5659

1900 636 944