ណែនាំ
ជាមួយនឹងពាក្យស្លោកថា” ការនាំយកភាពជោគជ័យដល់អតិថិជន “mekong Logisitcs ធ្វើការផ្តល់សេវាកម្មល្អដើម្បីអរគុណលក្ខណៈដោយឡែក ។
សេវាកម្ម ល្បីឈ្មោះ, ល្បឿនលឿន, មានគុណភាព។បុគ្គលិកនៃបទពិសោធជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការបញ្ជូនបន្តដឹកជញ្ជូននិងភ្នាក់ងារបញ្ជូនបន្តនៅទូទាំងពិភពលោក។
ពិគ្រោះយោបល់និងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលទាំងអស់សម្រាប់ទំនិញភ្ញៀវដោយសុវត្ថិភាពនិងលឿនបំផុតបានមកដល់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ www.mkg.com.vn

1900 636 944